Vastuullisuus Tuulimäessä

  Vastuu henkilöstöstä

  Tuulimäen vahva sitoutuminen henkilöstöön ja vastuu henkilöstöstä näkyy työterveyden, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden aktiivisessa edistämisessä. Tasavertainen kohtelu on organisaation ytimessä, ja se näkyy huolella suunnitelluissa toimintatavoissa. Työntekijöiden koulutuksesta ja osaamisesta pidetään tinkimättömästi huolta, ja Tuulimäki kannustaa työntekijöitä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä ja työn sisältöön. Tämä kaikki tekee Tuulimäestä paikan, jossa vastuullisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat aidosti organisaation toimintafilosofian keskeinen osa. Tästä kertoo myös työntekijöiden pitkät työhistoriat meillä. 

  Vastuu lapsista

  Tuulimäen sitoutuminen lasten ja nuorten hyvinvointiin on keskeinen osa organisaation arvopohjaa. Lapset ja nuoret ovat aktiivisesti mukana päivittäisissä toiminnoissa ja heidän mielipiteensä otetaan vakavasti, olipa kyse arjen askareista, tapahtumien suunnittelusta tai osallistumisesta lasten palaveriin. Johto ja henkilökunta ovat jatkuvasti läsnä, valmiina puuttumaan havaittuihin epäkohtiin välittömästi.

  Tuulimäessä lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan systemaattisesti elämäntilanne-mittarin avulla, joka tarjoaa konkreettista tietoa heidän hyvinvoinnistaan. Tämä lähestymistapa mahdollistaa ajoissa tapahtuvan reagoinnin ja tarvittaessa tiedon jakamisen muiden hoitavien tahojen kanssa, varmistaen lapsille ja nuorille optimaaliset olosuhteet tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja tuloksille.

  Vastuu omaisista

  Tuulimäellä panostamme avoimeen viestintään ja yhteistyöhön lasten ja nuorten omaisten kanssa. Keräämme säännöllisesti palautetta toiminnastamme lasten vanhemmilta ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Omaiset pidetään aktiivisesti ajan tasalla Tuulimäen tapahtumista, ja heille tarjotaan avoimet kanavat antaa palautetta ja esittää kysymyksiä. Tämä avoimuus ja aktiivinen vuorovaikutus ovat keskeisiä tekijöitä varmistaessamme, että Tuulimäki on turvallinen ja osallistava ympäristö kaikille lapsille ja nuorille.

  Vastuu yhteiskunnalle

  Tuulimäki on sitoutunut avoimeen ja tehokkaaseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Vastaamme viranomaisille viiveettä ja ylläpidämme tarvittaessa dialogia heidän kanssaan parantaaksemme toimintaamme. Keräämme palautetta sosiaalityöntekijöiltä ja muilta viranomaisilta, mikä auttaa meitä kehittymään ja tarjoamaan entistä parempia palveluita.

  Tuomme lastensuojelualaa näkyväksi mediassa ja osallistumme keskusteluun alaan liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteenamme on tehdä lastensuojelualasta houkuttelevampi niille, jotka ovat kiinnostuneita alasta. Samalla ylläpidämme vuoropuhelua muiden alan toimijoiden kanssa.

  Tuulimäki on myös sitoutunut kasvattamaan vastuullisia aikuisia. Meillä korostetaan käytännön taitoja elämää varten ja opetetaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Henkilöstömme ja lapsemme arvostavat ympäristöä ja toteuttavat päivittäin pieniä ympäristötekoja, kuten veden ja sähkön säästöä sekä jätteiden kierrätystä, osana arkipäivän toimintojamme.